Our Patent & Awards

Patents & Certifications

기술평가 우수기업 인증서

기술등급 : T-4 (우수)

기술분류 : 나노기술(LC0174_1)

기술명칭 : 나노버블 생성기 제조 기술

 CUSTOMER CENTER
070-4606-2012
e-mail: infonanogen@naver.com / fax: 032-323-8103

상호명 : 화우나노텍 (주)  /  대표자 : 유영호 /  사업자번호 : 643-87-01511

주소 : 경기도 부천시 옥산로 208번길 24 (도당동 162-21번지)


Copyright © 2020 Fawoo Nanotech Co. Ltd.  ALL RIGHTS RESERVED